Jak je to s výskytem mikroorganismů na površích ploch?

Je desinfekce jediný a ten nejefektivnější způsob likvidace bakterií a virů na plochách?

Odborný výzkum a poslední zdravotnické studie prokazují, že otázku ochrany zdraví můžeme řešit efektivněji, než si myslíme. Všechna dosavadní standardní opatření můžete efektivně změnit a doplnit o to jedno chybějící a podstatné! Již překonané a zastaralé přípravky a metody nemusí být v dnešní době správnou volbou.

Lidé dezinfikují vše, čeho se dotkli a čety uklízečů čistí i povrchy, kterých se nikdo nedotýká vůbec. Bohužel se tak děje ve většině případů na doporučení hygieny, která tyto procesy i kontroluje. Děje se tak denně, opakovaně, mnohdy nesmyslně a vše v něčí finanční režii. Podle výzkumu takový přístup není nutný. Toto extrémní čištění a dezinfikování je mrhání penězi i časem. KDYŽ UŽ máte dle pokynů hygieny provádět desinfekci povrchů, tak sáhněte po modernější, inovativní technologické variantě, která je plnohodnotným řešením.

 • Společnost NanoZone, s.r.o. vypracovala dle odborných studií a vlastních zkušeností systém určení výběru ploch pro dekontaminaci. Tím se na straně jedné minimalizují zbytečné náklady na dekontaminace a na straně druhé expertní výběr ploch zaručuje, že se nepodcení důležité plochy, aby byla zajištěna maximální efektivita.
 • Společnost NanoZone, s.r.o. nabízí novou metodiku pro dekontaminaci povrchů ploch – NEPŘETRŽITOU A DLOUHODOBOU DEKONTAMINACI. Ošetření ploch nano technologií, která byla vyvinuta (Japonsko) a je cíleně zaměřena na likvidaci všech mikroorganismů - veškeré organické hmoty na površích ploch. Jedná se o přípravek, obsahující TiO2, který je znám svými oxidativními účinky.

Toto systémové pojetí ochrany povrchů ploch prosazuje NanoZone, s.r.o. již 7 let, oproti zažitému, neopodstatněnému plošnému desinfikování s nekonečným opakováním.


Nový koronavirus je respirační virus, který se primárně přenáší na člověka po úzkém kontaktu s infikovanou osobou, kdy dochází, zejména při mluvení, kašlání a kýchání, k šíření infekčních kapének do okolí. Přenos je možný také předměty čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka.

Nejčastější způsob přenosu je formou kapének. Kapénky jsou tradičně popisovány jako malé útvary (>5 µm), které rychle padají k zemi pomocí gravitace typicky 1 až 2 m od nakažené osoby. Aerosoly jsou menší částice (≤5 μm), které se na vzduchu rychle vypařují a zanechávají jádro kapky tak malé a lehké, že může být hodiny roznášeno vzduchem (podobně jako je tomu u pylu). Nelze říct, že na bázi aerosolu k přenosu nikdy nedochází, ale bilance aktuálně dostupných důkazů naznačuje, že tento přenos není na velké vzdálenosti dominantním způsobem přenosu SARS-CoV-2,“

Světová zdravotnická organizace na svém webu uvádí jako jeden ze způsobů přenosu viru dotýkání se očí, úst a nosu. Je to z toho důvodu, že naše ruce přijdou do kontaktu s mnoha různými povrchy. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/lide-nosi-res...

Chytíme se madla v tramvaji, otevíráme dveře obchodu nebo se přidržíme zábradlí. A nevíme, kdo se onoho místa dotknul před námi. Jakmile se naše ruce jednou virem kontaminují, mohou právě zmíněnými orgány přenést virus do našeho těla.

Článek na webu www.irozhlas.cz: Jak se přenáší koronavirus? Spíše než ze vzduchu se do těla dostane kontaktem ruky s obličejem

"Přenos dotykem z kontaminovaných předmětů je důležitým způsobem přenosu infekce."

Když se k nám koronavirus poprvé dostal, začalo se mluvit především o nutnosti dezinfekce, ať už rukou nebo prostor. Ceny obyčejných dezinfekcí vystřelily do neuvěřitelných výšin a pochybné společnosti dostávaly a dostávají zakázky na čištění veřejných prostor.

Dnes už ale víme přeci jen více a odborníci už s takovou jistotou netvrdí, že by to měla být právě dezinfekce, co nás spasí. Například podle uznávaného mikrobiologa Emanuela Goldmana z Rutgersovy univerzity není dobré na dezinfekci spoléhat způsobem, jakým to mnozí činí. Důvodem je především skutečnost, že se virus na drtivé většině povrchů rozpadne velmi rychle a naopak se drží déle ve vzduchu.

Důležitým celosvětovým problémem ve zdravotnictví je vzestup rezistence bakterií k antimikrobním preparátům a zvyšující se výskyt bakteriálních kmenů s nebezpečnými fenotypy rezistence. Tento trend zaznamenáváme jak u nozokomiálních bakterií, tak u bakterií způsobujících komunitní infekce. Zde je využití nových technologií velmi opodstatněné.

Článek na webu www.fnusa.cz: Životaschopnost SARS-CoV-1 a SARS-CoV-2 v aerosolech a na různých površích

Sledujeme-li přirozený pohyb mikroorganismů v prostředí, tedy i SARS-CoV-2, dojdeme naprosto logicky k tomu, proč WHO a příslušné orgány v jednotlivých zemích doporučují desinfikování povrchů.

Kapénky, jak již víme, přistanou silou gravitace na površích ploch. Ve vnitřních prostorách to fakticky znamená, že přistanou na podlaze a na dalším vybavení v interiéru.

Plochy, na kterých mohou kapénky (případně také aerosoly - to však v případě nulového proudění vzduchu v prostředí) přistát a následně buď přilnout nebo se vlivem dalšího proudění vzduchu znovu vznést do vzduchu, můžeme rozdělit na dva typy.

 • Kontaktní plochy – plochy, kterých se člověk často dotýká
 • Ostatní plochy

Za podstatně rizikovější považujeme tzv. kontaktní plochy, neboť právě kontaktem člověka s těmito plochami hrozí přímý přenos koronaviru, ale také například vysoce patogenních bakteriálních kmenů.

Desinfekce povrchů se provádí za účelem likvidace nebo minimalizace množství mikroorganismů na površích ploch. (V tomto případě mluvíme o koronaviru, který se na površích ploch logicky také vyskytuje). Redukce výskytu koronaviru, jako i dalších vysoce patogenních bakterií na površích ploch má význam, protože jejich likvidace ve vzduchu je v přítomnosti člověka takřka nemožná (nelze použít např. infrazářiče, generátory ozónu) a ochranné pomůcky – roušky a respirátory slouží pouze pro případný záchyt tohoto viru.

Desinfekce, stejně jako například generátory ozónu, díky své délce působnosti mají jen časově omezenou schopnost likvidovat bakterie, či viry na površích ploch. V okamžiku, kdy desinfekce nepůsobí (po odparu) nebo generátor ozónu není zapnutý, usedají znovu a znovu na povrchy ploch působením gravitace další a další mikroorganismy (koronavirus). Jediným možným řešením je tedy co nejčastější opakování desinfekce povrchů nebo opakované zapínání generátorů ozónu. Což na straně jedné je prakticky nemožné a na straně druhé tak vynakládáme do nekonečna obrovské finanční prostředky na tyto nekončící a co do efektivity časem výrazně limitované represivní vlivy na likvidaci koronaviru. Podle odborníků ( Ždímal) je extrémní dezinfekce veřejných míst tak, jak se provádí dnes, přehnaná.


Příklad: Dezinfekce MHD v Česku stála v roce 2020 desítky milionů korun. Peníze šly na nákupy generátorů ozónu, dezinfekčních přípravků a ochranných pomůcek pro zaměstnance. Nejvíce zaplatili dopravci v Praze, dopravní podnik stála dezinfekce od jara přes 60 milionů korun.

Existuje dostatek argumentů, čísel a získaných poznatků, které prokazují, že využití nanotechnologie například v DP, nemocnicích, veřejných prostorách je efektivní, rychlé, levné, odzkoušené a především dlouhodobé řešení.

Nová moderní technologie, která stojí na vědeckém objevu fotokatalýzy poskytuje jinou úroveň prospěšnosti. Zároveň obdržíte garanci na účinky, které ostatní výrobky nemají.

Koloidní disperze TiZonic, která nástřikem vytvoří na površích ploch souvislé vrstvy foroaktivního TiO2, je důležitou alternativou pro okamžitou, dlouhodobou a soustavnou redukci bakterií a virů během jejich „pobytu“ na površích ploch. Jsou jednoznačně typy vnitřního prostředí, kde má trvalá likvidace zejména bakterií své opodstatnění. S viry je to trochu jinak. Ale i zde je nespornou výhodou na rozdíll od běžných desinfekcí skutečnost, že TiO2 si dokáže poradit i s viry velmi rychle. Testy prokázaly například u SARS-CoV-2, že již během první minuty kontaktu s plochami ošetřenými TiZonic, dochází k likvidaci 94,6 % koronaviru. V praxi to znamená, že množství mikroorganismů (nejen koronaviru), které ulpí, dosedne na povrchy ošetřené TiO2, je až o 90% a více velmi rychle redukováno (zlikvidováno) a tím se při následném případném vzlétnutí vlivem proudu vzduchu dostane do ovzduší už jen minimální množství mikroorganismů, čímž se podstatně minimalizují, či eliminují rizika jejich přenosu do dýchacích cest člověka. Eliminace mikroorganismů na površích s využitím nanotechnologie má proto velký význam a je to jistě řešení, které může sehrát důležitou roli nejen jako nový prvek pasivní ochrany, ale jako úsporná a přitom efektivní alternativa, využitelná téměř v každém prostředí.

Rychlost likvidace koronaviru na površích, s jakou ho ničí technologie TiZonic je důležitý faktor. Nejen, že je virus během pár minut zlikvidován a nehrozí tudíž nákaza při kontaktu, ale zároveň se tím minimalizuje množství virů, které se může při jakémkoliv proudění vzduchu opětovně dostat do ovzduší a touto cestou i do dýchacích cest člověka! Odejedeme-li z práce - naší kanceláře a společných prostor a v těchto prostorách ustane cirkulace vzduchu, mikroorganismy z ovzduší usedají na plochy a zde vlivem působení nanesené technologie dochází k jejich velmi rychlé likvidaci. Druhý den, při vstupu do těchto prostor máte jistotu, že na plochách s technologií proběhl efektivní rozklad organického materiálu a výrazně se snížilo případné riziko přenosu infekční nákazy.

Stát a potažmo příslušné orgány v něm zatím oficiálně nepodporují novou vyspělou technologii, která byla před více, než 13 lety vyvinuta v Japonsku a dnes se používá v 18. zemích světa. Systémově technologii zatím stát nikam nezařadil a proto je jen na společnosti NanoZone, aby vlastními silami šířila potřebnou osvětu k této nejmodernější technologii a přesvědčila o jejím využití případné uživatele. Nabízí se však alternativa, která není postavena jen na byznysové platformě. V situacích, jako je dnešní epidemie onemocnění Covid 19, se přímo nabízí úzká spolupráce pro účelné využití technologie, zejména za situace, kdy je společnost NanoZone oficiálním importérem nano technologie do EU a lze výhodně a rychle nalézt po všech stránkách výhodnou kooperaci při využití této unikátní technologie pro minimalizaci nebo snížení dopadů epidemie na zdraví nás všech. Nano technologie si umíme představit jakou nedílnou součást všech efektivních, účinných opatření. Dnes jsou to: očkování, testování, respirační ochrana, desinfekce povrchů a osobní hygiena - mytí rukou.. Přiřadili bychom posilování imunity podpůrnými prostředky, jako třeba vitamíny. Nano technologii stavíme vedle konvenčních desinfekčních prostředků, které jsou již v mnoha ohledech překonány.

Proč je likvidace mikroorganismů na površích ploch lepší s využitím nanotechnologie TiZonic a překonává v mnoha ohledech běžné desinfekce, či jiné krátkodobě účinné způsoby, si můžeme jasně definovat.

Příklady aplikací se základními cenami:

Zde jsou důvody, argumenty:

 • Funkční nástřik se provádí pouze jednou jedinkrát co 6 – 24 měsíců
 • Nástřik na všechny druhy povrchů se provádí jednou jedinou chytrou technologií
 • Aplikace je velmi rychlá, bez víceprací a dlouhého omezování provozu
 • Po aplikaci není nikde cítit dnes všudepřítomný zápach desinfekčních přípravků
 • Jemné vrstvy nano částic TiO2 začnou okamžitě po nástřiku kontaktně likvidovat mikroorganismy
 • Nano materiál TiZonic je řádně otestovaný, bezpečný, ekologický, schválený pro použití a jeho účinky jsou doloženy kontrolními měřeními v průběhu 1 – 2 roků v nemocničním prostředí
 • Ochranné vrstvy TiO2 pracují v přítomnosti viditelného světla nepřetržitě – bez časových prodlev, ne, jak je tomu u desinfekcí
 • Nepřetržitý účinek znamená logicky vyšší efektivitu
 • Ochranné vrstvy TiO2 pracují při přítomnosti viditelného světla dlouhodobě – až 24 měsíců
 • Dlouhodobý účinek znamená logicky vyšší efektivitu
 • Ochranné vrstvy mohou být narušeny pouze vlivem silných abrazivních (mechanických) sil – poškrábání, oděr apod.
 • Funkční nástřik je levnější, než složitý a nekonečný proces sanitací
 • Cena za nástřik zahrnuje: expertní výběr ploch, zaměření ploch, vypracování cenové nabídky, vlastní aplikace nano materiálu, doprava, kontrolní měření efektivity účinků pomocí LUMINOMETRU KIKKOMAN
 • Standardní cena je 159 Kč za 1m2 , což znamená při dvouleté expiraci náklad na jeden rok 79,50 Kč/m2 , na jeden měsíc 6,62 Kč/m2 a 0,22 Kč na jeden den.

Japonská nanotechnologie TiZonic otevírá nové, dnes již odzkoušené možnosti boje s epidemiemi jako je Covid19 nebo jinými. Je to inovativní, efektivnější a levnější cesta, která nabízí unikátní koncept řešení prevence před riziky šíření infekčních nákaz.

Dobrá rada na závěr:

Co opravdu funguje? Větrání dramaticky snižuje přítomnost viru.

Podle Fennelyho je nutné, aby experti začali lidem vysvětlovat důležitost větrání uzavřených místností. Zatímco dezinfekcí se podle něj zabrání jen minimu přenosů viru, klíčem k zabrždění epidemie je právě kvalitní a časté větrání, a to obzvlášť v době, kdy řádí vysoce nakažlivé mutace.

Větrat by se každopádně mělo ve chvíli, kdy je v místnosti větší množství lidí. Tehdy jsme nuceni dýchat společný vzduch. Optimální je větrat častěji, než jste zvyklí, a to právě kvůli možné přítomnosti koronaviru. Mělo by stačit jednou za čas vyvětrat na deset až patnáct minut. Existují už také studie, které dokazují, že virus se v nevětrané místnosti může držet i dlouhé desítky minut, zatímco vyvětráním se ho můžete rychle zbavit.Prostě ho nechat vyletět oknem.

Přijatá opatření se zdají být nejúčinnější a dávají největší smysl, jsou-li používána jako ucelený soubor, skládající se z více opatření současně a dlouhodobě.

Kontaktujte Nás