Chceme dosáhnout toho, aby se lidé nové, ve světě již 13 let používané technologie nebáli, vnímali ji jako bezpečnou věc, kterou mohou užitečně využívat pro svůj život.


Společnost NanoZone, s.r.o. je od roku 2014 členem nanotechnologické skupiny nanoYo GROUP se sídlem v Japonsku a jejím výhradním zástupcem, importérem nano materiálu TiZonic a partnerem pro ČR a Slovensko. Společnost je zaměřena na realizace profesionálních aplikací nano materiálů na bázi malých částic titanu na povrchy ploch, které předávají ošetřeným plochám nové, užitečné vlastnosti. Na ošetřených površích probíhá dlouhodobá, permanentní, velmi účinná regulace biologické kontaminace, eliminace mikroorganismů. Jedná se o novou hygienickou technologii, která se již využívá ve zdravotnických zařízeních (nemocnice vMSK, MNO Fifejdy, sanitní vozidla, léčebná a rehabilitační zařízení, potravinářský průmysl a další).

Společnost NanoZone, s.r.o. aplikuje a exportuje tuto hygienickou technologii – nano materiál s označením TiZonic - koloidní disperze, která obsahuje 95,5% destilované vody, 4% isopropylalkoholu nebo ethanolu a 0,5% TiO2. Nově budeme používat také nano materiál s obsahem TiO2 0,05%. Jedná se o anatasovou formu nano oxid titanu, s velikostí částic menších , než 7 nm, která funguje jako fotokatalyzátor. Vyvolává jev zvaný fotokatalýza.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, konsolidovaná verze 01/01/2020, je v Annex I: 3.6.3.1.1. specifikována klasifikace směsí, které obsahují látky označované jako karcinogenní.

Směs je považována za karcinogenní, je-li obsah látky klasifikované jako karcinogen kategorie 2 vyšší nebo roven 1 % hmotnostnímu (> 1,0 % w/w). V případě, že je obsah látky vyšší než 0,1 % hmotnostních, je měl by být k dispozici na vyžádání bezpečnostní list.

Společnost NanoZone používá přípravek, kde je obsah oxidu titaničitého buď O,5% nebo 0,05 % hmotnostních, směs proto není klasifikována jako karcinogenní a též není vyžadován bezpečnostní list pro tuto směs s ohledem na obsah TiO2.

Výrobcem tohoto výrobku je japonská společnost nanoYo Co., Ltd., sídlem v Ósace.

TiO2 se běžně používá také jako přísada do léků, potravin (jogurty, mléko, bonbóny, ...), kosmetických přípravků, včetně opalovacích krémů apod.

Z Úředního věstníku Evropské unie vyplývá, že NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) č.1129/2011 ze dne 11.listopadu 2011 se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přidaných látek Unie.
Zde je TiO2 uveden pod číslem E171.

Předmětná technologie není stanoveným výrobkem ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nanočástice oxidu titaničitého (TiO2) se používají jako účinné složky v opalovacích krémech už po tři desetiletí, protože filtrují spektra ultrafialových – UVA i UVB – vlnových délek a poskytují lepší širší ochranu než jakékoliv jiné činidlo.

Nano částice TiO2 jsou například schváleny pro použití v opalovacích krémech v Austrálii společností Therapeutic Goods Administration (TGA). V srpnu roku 2016 TGA aktualizovala své vědecké přehledy o bezpečnosti nanočástic oxidu titaničitého ve slunečních ochranných prostředcích. Většina studií zahrnutých v přehledu ukázala, že tyto nanočástice neprostupují, nebo jen velmi minimálně prostupují, do pokožky. Závěr TGA spočíval v tom, že je nepravděpodobné, aby nanočástice používané jako přísady v opalovacích krémech způsobily jakákoliv poškození při použití opalovacích krémů podle pokynů.


Pro své interní potřeby nechal dovozce zpracovat posouzení bezpečnosti výrobku TiZonic Regionálným úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Národné referenčné laboratorium pre materiály prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, kdy byly provedeny následující zkoušky:

PROTOKOL O SKÚŠKE – Výsledky laboratorných skúšok a posúdenie bezpečnosti výrobku č. 5047 – 5053/2015

  • Výsledek: Testovaný vzorek splňuje požadavky nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze 14.ledna 2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a jeho dodatků nařízení Komise (EU) č.1282/2011, nařízení Komise (EU) č.1183/2012, nařízení Komise (EU) č.202/2014 a nařízení Komise (EU) č. 174/2015.
  • Z výsledků laboratorních zkoušek vyplývá, že z hlediska ochrany zdrav byl. TiZonic laboratorně vyšetřen dle metodiky pro přímý styk s potravinami, kde splnil všechny parametry.

PROTOKOL O SKÚŠKE – Výsledky laboratorných skúšok č. 4697/2015 – antimikrobiálne účinky

  • Výsledek: Z výsledků laboratorních zkoušek vyplývá, že TiZonic je účinný proti růstu mikroorganismů a plísní.

Měřící zpráva a laboratorní protokol k projektu č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011684 Hospodářská smlouva č. 7501805 „Nanočástice pro úpravu pitné vody“

Analyzován byl obsah titanu ve vodě metodami AAS, SEM/EDS a XRD. Analýza AAS neprokázala statisticky významný rozdíl mezi obsahem titanu ve vzorcích pitné vody z kontrolní (neošetřené) nádrže a nádrže ošetřené přípravkem TiZonic. Přítomnost titanu nebyla prokázána ani jednou z dalších dvou použitých metod.

Analyzován byl obsah titanu ve vodě metodami AAS, SEM/EDS a XRD. Analýza AAS neprokázala statisticky významný rozdíl mezi obsahem titanu ve vzorcích pitné vody z kontrolní (neošetřené) nádrže a nádrže ošetřené přípravkem TiZonic. Přítomnost titanu nebyla prokázána ani jednou z dalších dvou použitých metod.

Mikrobiální screening neprokázal přítomnost mikroorganismů ve vzorcích odebraných po 200 dnech a 300 dnech od aplikace přípravku TiZonic na stěny nádrže.

Mikrobiální screening neprokázal přítomnost mikroorganismů ve vzorcích odebraných po 200 dnech a 300 dnech od aplikace přípravku TiZonic na stěny nádrže. Obdobně nebyl nalezen vliv přípravku TiZonic na biologickou aktivitu sledovanou pomocí testu viability buněk A549, a také Amesův test genotoxicity neprokázal, že TiZonic ve vzorcích vody indukuje mutagenní efekt.

Institut environmentálních technologií

Závěry:

  • V žádném z analyzovaných vzorků vody z ošetřené nádrže nebyla zaznamenána přítomnost titanu.
  • Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že s narůstající dobou působení nanoprostředku nedochází u vzorků ošetřené pitné vody k významnému nárůstu toxického vlivu na indikátorový organismus.
  • Ze srovnání výsledků testů s a bez ošetření TiZonicem vyplývá, že TiZonic ve vzorcích vody neindukuje mutagenní efekt.
S ohledem na výše uvedené společnost NanoZone prohlašuje, že používaná hygienická technologie je za podmínek výše uvedeného použití a při dodržení stanovených postupů aplikace BEZPEČNÁ.