TECHNOLOGICKÁ NOVINKA!

DETEKUJTE MIKROBIÁLNÍ NEČISTOTY V 10 SEKUNDÁCH!

Bioluminiscenční metoda je měření množství ATP nacházejícího se ve všech živých buňkách nebo v jejich částech a mikroorganismech, ve kterých slouží jako zdroj energie. Množství světla uvolněné při bioluminiscenční reakci ATP (adenosintrifosfátu) se specifickými chemickými látkami je přímo úměrné množství ATP.

KIKKOMAN HS1/2 made in Japan

ATP test je TEST ZNEČIŠTĚNÍ, protože detekuje nejen mikrobiální znečištění, ale i přítomnost organické hmoty, která slouží jako substrát pro zachycení mikroorganismů, je živnou půdou pro jejich růst a zároveň i jejich ochrana před působením desinfekčních prostředků.

Veškerá organická hmota (živá nebo původně živá) obsahuje ATP a to včetně potravin, bakterií, plísní a dalších organismů. ATP test je ideální metodou kontroly úspěšnosti čistících procesů!

BIOLUMINISCENCE se vyskytuje u bakterií (i jiných organismů - houby, prvoci, láčkovci…) – je to emise (uvolňování) světla u živých organismů. Je výsledkem specifických biochemických reakcí. Organické látky mají schopnost přeměnit absorbovanou energii ve světlo = luminiscenční látky. Světlo je produkováno jako vedlejší produkt.

Bioluminiscence

nachází uplatnění v lékařství, v kosmickém výzkumu, v oblasti biologického výzkumu...

Dochází k oxidaci substrátů nazývaných luciferiny v přítomnosti kyslíku. Světlo je produkováno jako vedlejší produkt luciferázou katalyzované (vyvolané) reakce, ve které dochází k oxidaci substrátů (substrát je prostředí, ve kterém organismus žije) nazývaných luciferiny v přítomnosti kyslíku. Tyto reakce probíhají pouze v přítomnosti kyslíku a vždy je nutná přítomnost 2 látek: luciferázy a luciferinu, ATP a hořečnatých iontů.

LUCIFERIN = látky, které mohou být substrátem pro enzym luciferázu a produkují světlo.
LUCIFERÁZA = souhrnný název pro enzymy umožňující vznik bioluminiscence.
ATP = adenosintrifosfát - se vyskytuje ve všech organismech - je důležitým zdrojem energie pro živé buňky.

luciferin + O2 ----------------------- oxyluciferin + CO2 + světlo

Oxidací se molekula dostává do excitovaného stavu, při návratu do stavu s nižší energií se uvolňuje energie ve formě světla.

Bioluminiscenční metoda se používá v prostředí, ve kterém je nutno rychle detekovat a monitorovat hygienu technologických procesů a čistotu prostor a zařízení – přesná metoda pro měření účinnosti sanitace.

Množství uvolněného světla lze pomocí citlivého přístroje KIKKOMAN = luminometr - objektivně kvantifikovat. Toto množství se vyjadřuje v relativních světelných jednotkách – RLU.

RLU je přímo závislé na množství ATP ve vzorku a tím přímo závisí na množství biologické kontaminace ve vzorku.

Testy ATP pro sledování hygieny se používají při zpracování potravin, protože jsou rychlé, snadno použitelné a nákladově efektivní. Nedávný výzkum charakterizoval omezení konvenčních testů ATP - omezení, která mohou vést k falešně negativním hygienickým hodnocením. Problém souvisí s tendencí ATP k degradaci v mnoha půdách a za běžných podmínek rostlinného prostředí. Pokud k tomuto vyčerpání dojde, hodnocení založená na ATP jsou stále méně citlivá a mohou vést k náznakům, že dotyčný povrch je čistý, i když ve skutečnosti mohou stále přetrvávat významné úrovně půdy. Stavy vedoucí k vyčerpání ATP jsou nejčastější v typických výrobních místech a mohou vést k falešně negativním výsledkům v oblastech citlivých na údržbu hygieny potravin.

Výhody ATP – bioluminiscenční metody


  • Proaktivní monitorizace v reálném čase - Reakce mezi luciferázou a ATP je okamžitá a odečtení hodnot je otázkou několika vteřin. Tato skutečnost umožňuje provést okamžitě opravná opatření.
  • Spolehlivost - Systém identifikuje přítomnost biologických látek (například zbytků potravy nebo tělesných výměšků) stejně jako zbytků mikrobiálních - i když nejsou na pohled viditelné. Výsledky jsou spolehlivé a poskytují objektivní hodnocení čistoty povrchů ploch.
  • Přímé a nepřímé hodnocení rizika - Vzhledem k tomu, že zkouška zjišťuje všechen přítomný biologický materiál, může prokázat nejen mikroorganizmy, ale i potenciálně rizikové oblasti, v nichž potraviny a jiné biologické zbytky mohou být zdrojem výživy mikrobů.
  • Snadné použití - Systém může být snadno zařazen do denních čistících režimů.
  • Jednoduché vyhodnocování - Výsledky jsou sdělovány v relativních světelných jednotkách ( RLU), které mají přímý vztah k hygienickému stavu zařízení nebo pracovních povrchů. Dosažené výsledky mohou být přímo srovnány s předem stanovenými mezními hodnotami dostatečný - nedostatečný. Čím je hodnota RLU nižší, tím je povrch čistší.
  • Pomocí hygienického monitoringu s využitím technologie KIKKOMAN vám pomůžeme vymezit rizikové oblasti s výskytem a množením mikroorganismů.
  • Pomocí technologie KIKKOMAN máte pod stálou kontrolou rizika otravy jídlem a kontaminace alergeny.

Prodej Luminometrů & Stěrových tyčinek

Produkt Cena Dokumenty
Luminometr Kikkoman HS1/2
1 ks
39 990 Kč
bez DPH
Návod k obsluze
Quick manuál
Stěrovky pro luminometry
100 ks
8 990 Kč
bez DPH
Stručný návod

Otevřené dokumenty, týkající se měření ATP – KIKKOMAN: Focus on sanitation and disinfection, EU Declaration of Conformity, A new generation of hygiene monitoring

Pro bližší informace a objednávku nás kontaktujte na email info@nanozone.cz