ATP – bioluminiscenční metoda

Bioluminiscenční metoda je měření množství ATP nacházejícího se ve všech živých buňkách nebo v jejich částech a mikroorganismech, ve kterých slouží jako zdroj energie. Množství světla uvolněné při bioluminiscenční reakci ATP (adenosintrifosfátu) se specifickými chemickými látkami je přímo úměrné množství ATP.

KIKKOMAN made in Japan

ATP test je TEST ZNEČIŠTĚNÍ, protože detekuje nejen mikrobiální znečištění, ale i přítomnost organické hmoty, která slouží jako substrát pro zachycení mikroorganismů, je živnou půdou pro jejich růst a zároveň i jejich ochrana před působením desinfekčních prostředků.

Veškerá organická hmota (živá nebo původně živá) obsahuje ATP a to včetně potravin, bakterií, plísní a dalších organismů. ATP test je ideální metodou kontroly úspěšnosti čistících procesů!

BIOLUMINISCENCE se vyskytuje u bakterií (i jiných organismů - houby, prvoci, láčkovci…) – je to emise (uvolňování) světla u živých organismů. Je výsledkem specifických biochemických reakcí. Organické látky mají schopnost přeměnit absorbovanou energii ve světlo = luminiscenční látky. Světlo je produkováno jako vedlejší produkt.

Bioluminiscence

nachází uplatnění v lékařství, v kosmickém výzkumu, v oblasti biologického výzkumu...

Dochází k oxidaci substrátů nazývaných luciferiny v přítomnosti kyslíku. Světlo je produkováno jako vedlejší produkt luciferázou katalyzované (vyvolané) reakce, ve které dochází k oxidaci substrátů (substrát je prostředí, ve kterém organismus žije) nazývaných luciferiny v přítomnosti kyslíku. Tyto reakce probíhají pouze v přítomnosti kyslíku a vždy je nutná přítomnost 2 látek: luciferázy a luciferinu, ATP a hořečnatých iontů.

LUCIFERIN = látky, které mohou být substrátem pro enzym luciferázu a produkují světlo.
LUCIFERÁZA = souhrnný název pro enzymy umožňující vznik bioluminiscence.
ATP = adenosintrifosfát - se vyskytuje ve všech organismech - je důležitým zdrojem energie pro živé buňky.

luciferin + O2 ----------------------- oxyluciferin + CO2 + světlo

Oxidací se molekula dostává do excitovaného stavu, při návratu do stavu s nižší energií se uvolňuje energie ve formě světla.

Bioluminiscenční metoda se používá v prostředí, ve kterém je nutno rychle detekovat a monitorovat hygienu technologických procesů a čistotu prostor a zařízení – přesná metoda pro měření účinnosti sanitace.

Množství uvolněného světla lze pomocí citlivého přístroje KIKKOMAN = luminometr - objektivně kvantifikovat. Toto množství se vyjadřuje v relativních světelných jednotkách – RLU.

RLU je přímo závislé na množství ATP ve vzorku a tím přímo závisí na množství biologické kontaminace ve vzorku.

Výhody ATP – bioluminiscenční metody

  • Proaktivní monitorizace v reálném čase - Reakce mezi luciferázou a ATP je okamžitá a odečtení hodnot je otázkou několika vteřin. Tato skutečnost umožňuje provést okamžitě opravná opatření.
  • Spolehlivost - Systém identifikuje přítomnost biologických látek (například zbytků potravy nebo tělesných výměšků) stejně jako zbytků mikrobiálních - i když nejsou na pohled viditelné. Výsledky jsou spolehlivé a poskytují objektivní hodnocení čistoty povrchů ploch.
  • Přímé a nepřímé hodnocení rizika - Vzhledem k tomu, že zkouška zjišťuje všechen přítomný biologický materiál, může prokázat nejen mikroorganizmy, ale i potenciálně rizikové oblasti, v nichž potraviny a jiné biologické zbytky mohou být zdrojem výživy mikrobů.
  • Snadné použití - Systém může být snadno zařazen do denních čistících režimů.
  • Jednoduché vyhodnocování - Výsledky jsou sdělovány v relativních světelných jednotkách ( RLU), které mají přímý vztah k hygienickému stavu zařízení nebo pracovních povrchů. Dosažené výsledky mohou být přímo srovnány s předem stanovenými mezními hodnotami dostatečný - nedostatečný. Čím je hodnota RLU nižší, tím je povrch čistší.

Prodej Luminometrů & Stěrových tyčinek

Produkt Cena Dokumenty
Lumitester PD-30
1 ks
29 990 Kč
bez DPH
Návod k obsluze
Ovládací software
LuciPac Pen
100 ks
9 495 Kč
bez DPH
Stručný návod

Pro bližší informace a objednávku nás kontaktujte na email info@nanozone.cz